วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

วิชาภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา   ศิลปะ   สุขศึกษา  การงานฯ  อังกฤษ

www

คณิตศาสตร์
สวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน  เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาจำนวน 157 คนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ซึ่งดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) นักศึกษาเหเหล่านี้เป็นครูที่สอนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนใหญ่เป็นครูบนดอยต้องเดินทางจากโรงเรียนมาครึ่งค่อนวัน หลายคนต้องเดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวัน  บางโรงเรียนรถยนต์ไปไม่ถึงต้องเดินเท้า..และอื่นๆประดามีในความลำบาก..กระนั้นครูก็ยังมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  โดยนำความรู้ที่ได้รับ่จากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..เราชาวพื้นราบของปรบมือให้เป็นกำลังใจอย่างสุดใจ